• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Previewวิธีการอ่านกราฟ
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ ความยาวตามเกณฑ์อายุ น้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว
แสดงการเจริญเติบโตด้านน้ำหนัก แสดงการเจริญเติบโตด้านความสูง แสดงความอ้วน - ผอม
       ดูอายุตามแนวนอนว่าอยู่ที่จุดใด แล้วไล่ขึ้นตามแนวตั้งว่าตรงกับน้ำหนักที่จุดใด อ่านผลตามเกณฑ์น้ำหนักนั้น ; น้ำหนักมากเกินเกณฑ์ น้ำหนักค่อนข้างมาก น้ำหนักตามเกณฑ์ค่อนข้างน้อย น้อยกว่าเกณฑ์     ดูอายุตามแนวนอนว่าอยู่ที่จุดใดแล้วไล่ขึ้นตามแนวตั้งว่าตรงกับความยาวที่จุดใด อ่านผลตามเกณฑ์ความยาวนั้น ; สูง ค่อนข้างสูง ส่วนสูงตามเกณฑ์ ค่องข้างเดี้ย เตี้ย      ดูความยาวตามแนวนอนว่าอยู่ที่จุดใด แล้วไล่ขึ้นตามแนวตั้งว่าตรงกับน้ำหนักที่จุดใดอ่านผลตามเกณฑ์นั้น ; อ้วน เริ่มอ้วน ท้วม สมส่วน ค่อนข้างผอม ผอม