• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview


กิจกรรมเสริมหลักสูตร
       
        
          ภาษาอังกฤษ                                                           

                               
             ฝึกทักษะการสื่อสารเบื้องต้นกับอาจารย์ชาวต่างชาติ เรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆ ผ่านกิจกรรมกลุ่ม เกม เพลงต่างๆ เน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ ฝึกการออกเสียงในสำเนียงที่ถูกต้อง

   

          ภาษาจีนสำหรับเด็ก      
                
              
             ภาษาจีนเป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันในการติดต่อสื่อสารในทุกๆ ด้าน เพราะภาษาจีน เป็น 1 ใน 5 ภาษาสากลของโลก ผู้ที่มีพื้นฐานทางภาษาจีนหรือผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้นับว่าเป็นบุคคลที่มีความพร้อมรับสถานการณ์ ของโลก ในยุคโลกาภิวัตน์ หลักสูตรการสอนภาษาจีน


        
                                                                                       
          ว่ายน้ำ                                                                    
 
                     
               ฝึกการทำความคุ้นเคยกับน้ำ การอบอุ่นร่างกายก่อนลงสระ การเตะเท้า การดำน้ำ และการพัฒนาตามขั้นตอนของท่าต่าง ๆ จากง่ายไปหายาก เช่น ฟรีสไตล์ กรรเชียง กบ ฯ           


            คอมพิวเตอร์

              
                ฝึกทักษะการคีย์ข้อความจากคอมพิวเตอร์ และ ปลูกฝังพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้เกิดความชำนาญทั้งด้านโปรแกรมและอุปกรณ์พื้นฐานต่าง ๆ