• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษวันละ 2 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง โดยมีครูภาษาอังกฤษประจำห้องเรียนแล้วสอนภาษาอังกฤษ โดยมีครูชาวต่างชาติ ที่มีปริญญาและประสบการณ์ทางการสอนเด็กปฐมวัยการเรียนการสอนดังกล่าวนี้จะช่วยให้เด็กๆสามารถฟังพูดภาษาที่ถูกต้องจากชาวต่างชาติและพูดโดยมีสำเนียงใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาอย่างมากเด็กๆจะเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ ท้าทาย เพลิดเพลิน สนุกสนานกับกิจกรรมผ่านการเล่นเพื่อเสริมสร้างด้านทักษะให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์ในด้านการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนให้ควบคู่กันไป

หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ English Program ของโรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์จัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้รับเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงอนุบาลปีที่ 3 ในบรรยากาศสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความสุขสนุกสนาน มีความเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ

หลักสูตรภาษาจีน

ในปีการศึกษา 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์ได้เปิดสอนภาษาจีนเป็นหลักสูตรเสริมให้แก่นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 โดยคุณครูเจ้าของภาษา วันละ 1 คาบเรียนทุกวัน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนระดับพื้นฐาน แล้วสามารถนำไปใช้ได้