• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
เวลา กิจกรรม
7.00 – 8.30  รับเด็ก เล่นกลางแจ้ง
8.30 – 9.00  - เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ
   - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
9.00 – 9.10  - ดื่มนม
9.10 – 9.20  - สำรวจความพร้อม
9.20 – 9.50  - กิจกรรมเสริมประสบการณ์
9.50 – 10.00  - พักเข้าห้องน้ำ
10.00 – 10.30  - กิจกรรมเสริมทักษะ
10.30 – 11.10  - กิจกรรมเสรี
11.10 – 12.00  - พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 13.30  - นอนหลับพักผ่อน
13.30 – 13.50  - รับประทานอาหารว่าง
13.50 – 14.30  - กิจกรรมเสริมทักษะ
14.30 – 15.10  - เกมการศึกษา ดูวีดีโอ
15.30 – 16.30  - นักเรียนกลับบ้าน